Local Organizing CommitteesAnubha Srivastava Kirti Sinha
Anuj Kumar Karthick Thangavel
Anchal Srivastava Mahendra Kumar
Balak Das Navnit Mishra
Bal C Yadav Neeraj Mishra
Chandki R Gautam Parag Agrawal
Deepika Chaturvedi Poonam Rawat
Dileep Mishra Rajiv Manohar
Joy Sarkar Ram K Tiwari
Kaman Singh Satyendra Kumar